Urvattna inte vattendirektivet – Skriv på för att rädda Europas sötvatten!

 

EU-kommissionen har påbörjat en utvärdering eller ”hälsokontroll” av Ramdirektivet för Vatten som startar med en web-baserad konsultation där medborgarna kan föra fram sina synpunkter. Vattendirektivet är grunden för den lagstiftning som ska skydda Europas sötvatten och för att uppnå god status för våra vattenförekomster. Tyvärr vill en grupp medlemsländer, inklusive Sverige, urvattna direktivet redan innan hälsokontrollen är färdig. Den senaste sommaren visade på hur viktigt vatten är för vårt samhälle. Problemen kring vatten är att antingen finns det för lite, för mycket, eller så är vattnet förorenat och konkurrensen om vattenresurserna är hård. Vattenkraftens dammar torrlägger våra rinnande vattendrag. Jordbruk och industrier tar ut vatten till sin produktion och förorenar våra vattendrag. Enskilda och kommunala utsläpp bidrar till övergödningen. Dramatiska ändringar i landskapet och klimatförändringarna gör att riskerna för både torka och översvämningar ökar.

 

Men vatten är också viktigt för naturen och när vattenförekomsterna försämras får våra sötvattenekosystem ta den största smällen. WWFs Living Planet-rapport visar att bestånden av ryggradsdjur i genomsnitt minskat med 60 procent globalt sett och att sötvattensmiljöerna är de mest hotade med en populationsminskning på skrämmande 83 procent. Även i Sverige hotas den biologisk mångfalden i och runt våra sötvatten. Torrlagda älvfåror och reglerade vattendrag omöjliggör fiskvandringar i de flesta av våra älvar och förstör strandmiljöer. Föroreningar försämrar vattenkvaliteten och förutsättningarna för biologiskt liv, men också för vårt eget nyttjande av vatten. Och markanvändandet försämrar möjligheten att hålla kvar vatten i landskapet och ökar därmed riskerna för både torka och översvämning.

 

Med din hjälp kan vi skicka ett kraftfullt budskap till EU-kommissionen och de medlemsländer som vill urvattna vattendirektivet om att vi vill ha en progressiv lagstiftning som fortsatt skyddar och värnar Europas sötvattensmiljöer! Stöd WWFs arbete för att rädda vattendirektivet genom att skriva på vårt svar till kommissionen i det öppna samråd som nu pågår, www.wwf.se/ageranu

 

Tack för ditt stöd!

Lämna en kommentar