En Jord vi inte känner igen

Foto: Bjorn Holland / Getty Images / WWF

Det är inget snack om att den största orsaken till att vilda arter idag drastiskt minskar till antalet, är att vi människor tar bort deras livsmiljöer. Vi använder helt enkelt deras hem till något helt annat. Minskar antalet individer tillräckligt mycket, försvinner arten helt så småningom. En annan högst bidragande orsak till den dramatiska minskningen av vilda arter är att vi människor exploaterar dem genom jakt, fiske eller att vi hugger ned dem. Men trots att förlust av livsmiljöer och exploatering idag är massiva utrotare, kan de i framtiden komma att betraktas som en mild västanfläkt jämfört med om klimatet ändras.
Arter kommer kanske inte att ”pang” bara dö ut på global nivå, men artsammansättningen kommer att påverkas i grunden. Tittar vi djupare ner och mer lokalt kan dock många arter faktiskt helt komma att försvinna från platser där vi är vana att se dem.

 

Vad händer egentligen?

Det som konkret händer lokalt vid en global uppvärmning är att förutsättningarna för ekosystemen ändras. Exempelvis kan nederbördsmängder ändras, det kan bli torrare eller blötare på en specifik plats. Foto: Brent Stirton / Getty Images / WWF-UK

Det som konkret händer lokalt vid en global uppvärmning är att förutsättningarna för ekosystemen ändras. Exempelvis kan nederbördsmängder ändras, det kan bli torrare eller blötare på en specifik plats. Minskar regnmängden i låt oss säga en regnskog kommer flera olika fuktkrävande artgrupper såsom träd, mossor och groddjur bli direkt påverkade. De behöver fukt och regn för att kunna finnas till och många dör helt enkelt på grund av detta. När sedan arten torkar, låt oss säga ett fruktträd, minskar födotillgången för många fåglar, insekter och däggdjur som björnar och apor och då dör eller minskar flera av dessa artgrupper. Och när de dör ut påverkar de i sin tur andra arter… och så här håller det sedan på.

 

Vissa arter kommer säkert att kunna anpassa sig till en ny omgivning, eller flytta på sig och hitta någon ny plats där de kan leva. Så alla arter dör inte ut och det bildas på ett sätt nya ekosystem som ersätter de vi idag är vana att finna på vissa platser. Men många arter, speciellt de som har svårt att flytta på sig, kommer att slås ut och minska kraftigt eller dö ut.

 

En sak är säker, vi kommer att få en planet som vi inte känner igen.

 

Lokala exempel

Tiger I Ryssland. Foto: Vladimir Filonov / WWF

Några exempel på konkreta lokala effekter av en global uppvärmning är till exempel tigrarnas förekomst i området Amur Heilong (Östra Ryssland och Kina). I dag växer här skogar bestående till stora delar av Koreansk tall. De bildar livsmiljöer för tigrarnas bytesdjur, som t.ex. vildsvin. En temperaturhöjning kommer att leda till att tallarna konkurreras ut av andra trädarter. På sikt ändrar detta helt förutsättningarna för de bytesdjur som tigrar behöver. Kanske kan vissa av tigrarna anpassa sig eller flytta på sig till områden där livet är mer som de är vana vid. Men mycket talar för att tigrarna på sikt här kan minska drastiskt.

 

Ett annat tydligt exempel är elefanternas utbredning i södra Afrika. Elefanter behöver massor av vatten varje dag. Blir det varmare och vattentillgången minskar påverkar det direkt förekomsten av elefanter. Elefanter har en hyfsad förmåga till anpassning så många kan säkert flytta på sig och leva i nya områden. Men de platser vi är vana att se elefanter på, som till exempel savannen, kommer att bli helt obeboeliga för dem.

 

Så, vill vi ha det jordklot vi har idag, vill vi att en savann ska vara en savann, en regnskog en regnskog eller ett kalfjäll ett kalfjäll, med de arter vi är vana att finna där måste vi nu alla med de medel vi har göra allt vi kan för att hålla temperaturen nere och inte låta den överstiga 1,5 graders ökning!

Lämna en kommentar