När får AP-fonderna ett mätbart ramverk för hållbarhet?

Panoramic view of El Tuparro National Natural Park in Colombia (photo by Days Edge Productions, WWF-US).

Det är nu mer än 18 år sedan nuvarande lagstiftning om AP-fonderna trädde i kraft, som säger att AP-fonderna själva har ansvar för att ta fram en placeringspolicy där det ”skall anges hur hänsyn till miljö och etik skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.” Denna vaga formulering har, helt logiskt, tolkats av AP-fonderna som att hög avkastning är överordnat och står i motsats till miljö och etik. Men idag har såväl lagstiftare och tillsynsmyndigheter som investerare (inklusive flera AP-fonder) kommit till insikt om att det inte finns något motsatsförhållande mellan hållbarhet och god avkastning – tvärtom. Och medan andra delar av placeringspolicyn ska ha mål som är ”tidsbestämda och mätbara” så saknas idag ett tydligt direktiv till AP-fonderna att redovisa om deras förvaltning t ex ligger i linje med Paris-avtalets mål om att hejda den globala uppvärmningen under två grader. 

 

I juni 2015 ställde sig riksdagens Pensionsgrupp bakom ett förslag till ”Nya regler för AP-fonderna” som fick dras tillbaka några månader senare efter kritik mot alltför stark styrning av AP-fonderna. I juli 2017 kom ett nytt förslag om ”Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna”, som efter remissperiodens slut i oktober nu ligger hos Pensionsgruppen för beslut.  WWF hoppas att AP-fondernas direktiv slutligen ska få en välbehövlig uppdatering som speglar utvecklingen av hållbarhet i finanssektorn och välkomnar särskilt att ”det i lag ska anges att en AP-fond ska förvalta fondmedlen föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”, att ett lagkrav om hållbarhet ”inte anses innebära att det övergripande målet om hög avkastning försvagas” samt att AP-fondernas värdegrund ”ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt till frågor om hållbar utveckling.”

 

Det återstår dock fortfarande ett antal frågor som behöver förtydligas i det ramverk som ska vägleda AP-fondernas förvaltning. Att det t ex ”inte föreslås någon ny huvudmannakonstruktion” gör att det fortfarande är otydligt vem som sätter AP-fondernas mål och utvärderar förvaltningens resultat. De mål som AP 1-4 uppmanas ta fram i sin verksamhetsplan (Lagförslag 2§, s 5) frågar endast hur förvaltningen ska bedrivas utan att ange vilka resultat de ska ge, så att de kan utvärderas i förhållande till målen för hållbar utveckling. Vidare gör utvecklingen kring hållbarhet på finansmarknaden att kompetens om ansvarsfulla investeringar och hållbar utveckling bör ingå när ”styrelsens ledamöter utses av regeringen på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen”.

 

AP-fonderna utgör en kärna i det svenska finansiella systemet och används ofta som referens även internationellt. I fondernas organisationer finns både kompetens och ambitioner för att förvalta svenska folkets kapital ”föredömligt”. Pensionsgruppen har ansvar för att i samråd med regeringen skapa ett tydligt ramverk inom vilket AP-fonderna får i uppdrag att utveckla en förvaltning som är ändamålsenlig i förhållande till Sveriges åtagande och vetenskapliga riktlinjer.

 

WWF föreslår därför:

… att riksdag och regering tydlig kommunicerar att internationella konventioner och vetenskapliga riktlinjer måste utgöra vägledande ramar för samtliga AP-fonders kapitalförvaltning oavsett vilken strategi de tillämpar för att nå avkastningsmålet.

… att AP-fonderna ges i uppdrag att sätta effektmål och årligen redovisa vilka resultat kapitalförvaltningen åstadkommer i förhållande till vetenskapliga riktlinjer och Sveriges åtaganden för hållbar utveckling.

… att ett hållbarhetsråd med bred, extern representation inrättas i anslutning till riksdagens Pensionsgrupp för att säkerställa nödvändig kompetens vid formulering av mål och utvärdering av dessa, samt säkerställa transparens och förtroende hos allmänheten för förvaltningen av vårt gemensamma pensionskapital.

… att AP-fondernas styrelser även bör ha ett uttalat ansvar för fondens mål och strategi för ansvarsfulla investeringar, ansvarsfullt ägande och effektmål för hållbar utveckling.

… att formuleringen om ”hänsyn till miljö och etik” bör förtydligas till att ”vara förenlig med god etik, vetenskapliga riktlinjer och Sveriges åtaganden för hållbar utveckling”.

 

WWFs hela remissvar finns att läsa här: 171017, Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (Fi2017 02972 FPM) – remissvar WWF

Lämna en kommentar