Finansiell redovisning – en räddning för klimatet?

Blekta korallrev som en följd av varmare klimat. West New Britain, Papua New Guinea. 15 maj, 2010 © Jürgen Freund / WWF

Kan något så torrt och tråkigt som finansiell redovisning hejda den globala uppvärmningen och rädda världens klimat?

 

Ja, det menar åtminstone en internationell arbetsgrupp bestående av representanter för näringslivet och finanssektorn, The Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), som idag lämnade sin slutrapport om klimatrelaterade finansiella risker till Financial Stability Board (FSB). Rapporten får stöd av mer än 100 globala företag, investerare, börser och revisorer – och jag är beredd att hålla med dem.

 

Arbetsgruppen TCFD fick sitt uppdrag i december 2015 av ordföranden för (FSB), Mark Carney, som till vardags är chef för Bank of England – alltså Englands motsvarighet till Stefan Ingves. FSB’s medlemmar består av ett tjugotal centralbanker, Världsbanken, Internationella valutafonden IMF m fl. TCFD’s uppdrag har varit att ta fram frivilliga rekommendationer för hur fysisk påverkan av klimatförändringarna och hur de hanteras ska redovisas av företag och investerare. Utgångspunkten är att klimatförändringar som lämnas utan åtgärd är ett hot mot den finansiella stabiliteten. Endast 5% av över 1 200 europeiska pensionsfonder tar hänsyn till de investeringsrisker som klimatförändringarna utgör. FSB oroas av att det saknas information på marknaden om dessa klimatrisker, vilket gör det svårt för kunder att fatta välgrundade beslut.

 

För att råda bot på detta föreslår TCFD bland annat att företag och investerare bör redovisa publikt hur dess styrelser hanterar klimatrelaterade risker och möjligheter samt en framåtblickande utvärdering av dess strategi i ljuset av ett 2-gradersscenario. Båda dessa förslag har stor betydelse. Det är rimligt att sådana långsiktiga och omfattande risker är ett styrelseansvar. Det är också viktigt att TCFD pekar på behovet av framåtblickande analyser och nyckeltal eftersom den klimatpåverkan vi vill undvika 35 år fram i tiden måste värderas vid investeringsbeslut som fattas idag.

 

Det är för denna värderingsprocess som finansiell redovisning har sin stora potential. Med rätt typ av information om hur framtiden ser ut för olika råvaror och teknologier kan värdet för ett bolag påverkas dramatiskt. Det är väl känt att 2/3 av världens kända fossila reserver av kol, olja och gas inte kan användas om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar som även slår mot ekonomisk utveckling och finansiella tillgångar. Då blir en analys mot ett 2-gradersscenario inte bara en fråga om att rädda planeten utan också om företagets eller kapitalägarens överlevnadsförmåga i kommande omställning.

 

Nu är det upp till företag och investerare att börja arbeta och redovisa i enlighet med dessa rekommendationer från ledande företrädare för näringsliv och finanssektor. Även regeringar och finansiella myndigheter bör se över sina regleringar i förhållande till rekommendationerna. WWF välkomnar TCFD’s rekommendationer och uppmanar alla berörda aktörer – kapitalägare, lagstiftare, branschorganisationer m fl – att börja använda rekommendationerna och därigenom bidra till fortsatt utveckling av nödvändiga verktyg och standarder.

 

Tiden är knapp när det gäller klimatutmaningen och vi behöver omgående att styra om våra kapitalflöden så att de på ett mätbart sätt bidrar till Paris-avtalets mål om att hejda den globala uppvärmningen ”väl under 2 grader”. För att veta att vi håller rätt kurs och fart i omställningen behöver alla som är med och finansierar den ändamålsenlig rapportering.

 

Som TCFD’s ordförande Michael Bloomberg säger: det som inte mäts blir inte gjort.

Lämna en kommentar